امام سجاد می فرمایند: نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبّت به او عبادت است.
درباره ما
درباره مدرسه علمیه شیخ عبدالحسین تهران